Често задавани въпроси

Business Partners

1. Защита- овърдрафт

 • Q1: Какво е ключово за компанията лице?

  A1: Това е служител, който притежава специфични умения, знания или контакти, важни за успеха на компанията, чиято смърт или неработоспособност ще причини финансови загуби на компанията. Ключово лице може да бъде например акционер в компанията, служител от Висшия мениджмънт и др.

 • Q2: Колко ключови за компанията лица могат да бъдат застраховани?

  A2: С тази застраховка, предлагана от Експресбанк, могат да бъдат застраховани максимално 2 ключови лица за всяко малко и средно предприятие и максимално 5 ключови лица за всяка корпоративна компания.

  Броят на застрахованите служители зависи от предпочитанията на компанията.  

2. Защита - кредит

 • Q1: Какво е ключово лице за компанията?

  A1: Това е служител, който притежава специфични умения, знания или контакти, важни за успеха на компанията, чиято смърт или неработоспособност ще причини финансови загуби на компанията. Ключово лице може да бъде например акционер в компанията, служител от Висшия мениджмънт и др.

 • Q2: Колко ключови за компанията лица могат да бъдат застраховани?

  A2: С тази застраховка, предлагана от Експресбанк, могат да бъдат застраховани максимум 2 ключово лице за всяко малко или средно предприятие и максимум 5 ключови лица за всяка корпоративна компания.

  Броят на застрахованите служители зависи от предпочитанията на компанията.  

3. Комфорт Бизнес, provided by KP

4. Пътуване в Чужбина, provided by KP

5. Групова Защита

 • Q5: Какво ще получи служителят на ден хоспитализация?

  A5: Фиксираната сума, изплащана като обезщетение на ден хоспитализация, варира между 15 и 75 лв. Нейният размер се определя от работодателя още в началото, при създаване на офертата от Експрес Животозастраховане.

 • Q6: Има ли някакви медицински изисквания за служителите, във връзка с тяхното приемане за застраховане?

  A6: С изключение на покритието Тежки заболявания – приемането за застраховане се извършва без медицинска селекция. С цел да улесни както работодателя, така и служителите, приемането е направено максимално опростено. Само в случай, че покритието Тежки Заболявания е част от застрахователните покрития, избрани от  работодателя, служителите трябва да попълнят медицински въпросник за покритие Тежки Заболявания.

 • Q7: Какви са необходимите изисквания, за да бъде служителят приет за застраховане?

  A7: Служители, на възраст от 18 до 65 години в началото на застрахователното им покритие, които работят на трудов договор в компанията Ви, се приемат за застраховане автоматично, след изтичане на изпитателния им срок.

 • Q8: Какво се случва в случай на настъпило застрахователно събитие?

  A8: Служителят (или неговите бенефициенти в случай на смърт) трябва да изпрати на Експрес Животозастраховане документи, за да може застрахователят да вземе решения относно валидността на настъпилия риск. Стандартни необходими документи включват смъртен акт, медицински сертификат, копие от личната карта (на бенефициента/тите) и др. В случай че Експрес Животозастраховане приеме претенцията за валидна, обезщетението се изплаща до 5 работни дни.

Individual Clients

1. Защита - сметка

 • Q1: В случай на злополука, кога се изплаща сумата за спешни разходи?

  A1: В случай на застрахователно събитие сумата за спешни разходи ще бъде изплатена в рамките на 2 работни дни след получаване на всички необходими документи относно покрития риск.

 • Q2: Ако злополуката е настъпила при ПТП, какво ще получа?

  A2: Ще получите еднократна сума за спешно плащане от 3000 лв., плюс сума, равна на постъпленията по Вашата сметка през последните 12 месеца( до 9 000 лв.) : 

  Пример за застраховка Спокойствие при собственици на разплащателна сметка в Експресбанк:

  • Клиент с редовни доходи от 500 лв. на месец сключва застраховка Спокойствие към разплащателна сметка. Неочаквано, той умира при пътна злополука.
  1. Първото обезщетение ще бъде изплатено в рамките на 2 работни дни: сума за спешно плащане от 3000 лв

  1. Второто обезщетение ще бъде изчислено по следния начин : постъпленията по сметката на клиента през последните 12 месеца, т.е 500 лв. (заплатата му) x 12 месеца = 6000 лв.  6000 +50% = 9 000лв (тъй като злополуката е настъпила при ПТП)
  2. Общата сума, която ще бъде получена от семейството му е 12 000 лв. за месечна застрахователна премия от 2 лв.

2. Спестовна Сметка

3. Защита към кредит

4. Защита - овърдрафт

5. Лизинг Защита

6. Моето Утре

7. Комфорт, provided by KP

8. Пътуване в Чужбина, provided by KP

9. Пълна Защита

10. "Моето семейство"